Masz zwierzę? Sprawdź zatem jakie masz obowiązki

Pies czy kot to dziś często pełnoprawni domownicy. Warto jednak pamiętać o obowiązkach jakie nakłada nan as prawo wobec naszych pupili. Ponadto musimy się też popdorządkować kilku innym regułom. Wreszcie warto wiedzieć kiedy i na jakiej podstawie możemy reagować gdy zwierzakom dzieje się krzywda.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZWIERZĘ W KODEKSIE CYWILNYM Zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. • odpowiedzialność za zwierzęta opiera się na założeniu, że jeżeli zwierzę wyrządza szkodę, jest to skutkiem nienależycie sprawowanego nad nim nadzoru (wina w nadzorze). Ciężar dowodu zaistnienia wskazanych przesłanek obciąża poszkodowanego, z wyjątkiem dowodu winy w nadzorze. • szkody wyrządzone przez zwierzęta żyjące w stanie wolnym (dzikim) ponosi Skarb Państwa, • Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za powstałą na drodze ruchu publicznego szkodę, w wyniku zderzenia się zwierzęcia, żyjącego w stanie wolnym, z mechanicznym środkiem komunikacji, gdy do zderzenia doszło poza obszarem, którego charakter uzasadniałby ustawienie ostrzegającego znaku drogowego, • przepis ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zwierzę wyrządza szkodę z własnego popędu, a więc w wyniku samoistnego, niezależnego od człowieka i niekierowanego ręką człowieka zachowania się, • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego obejmuje także odpowiedzialność opartą na art. 431.
 2. Czy można odebrać zwierzę, nad którym znęca się właściciel? Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się zabijania zwierząt, z wyjatkiem okoliczności precyzyjnie wskazanych w ustawie. Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, na przykład: • znakowanie przez wypalanie lub wymrażanie, • bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie, dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn, • złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt, • organizowanie walk zwierząt, • transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie. Zwierzę traktowane w sposób w/w może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Decyzja podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, tylko wtedy jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 ustawy przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.
 3. Zwierzę domowe musi mieć odpowiednie lokum i warunki transportu. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Nasze zwierzę wymaga odpowiedniego traktowania również w podróży. Zapewnione mu zostać musi miejsce umożliwiające swobodne leżenie oraz wstawanie. Należy pamiętać o wodzie, pokarmie oraz odpoczynku dla zwierzęcia.

 1. Gdy mijasz bezpańskie zwierzę i nie reagujesz łamiesz prawo! Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gmin.
 2. Nie drażnij psa! Czy istnieję coś takiego jak rasy agresywne psów? art. 78 kodeksu wykroczeń, mówi że kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
 3. Pies może swobodnie biegać tylko po terenie ogrodzonym! Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Obowiązek zakładania psu kagańca oraz smyczy nie jest jednak dokładnie uregulowany! art. 77 kodeksu wykroczeń, mówi że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. art. 166 kodeksu wykroczeń, mówi że kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.
 4. Sprzątaj psie kupy! Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach wymusza na trzymających psy usuwanie odchodów za zwierzętami. Niedopełnienie tego obowiązku grozi mandatem w wysokości nawet 500 zł.
 5. Za głośne szczekanie psa właścicielowi grozi grzywna.

Na podstawie art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 1. W cyrkach mogą występować tylko zwierzęta urodzone w niewoli! Do tresury i pokazów dla celów widowiskowo-rozrywkowych mogą być wykorzystywane tylko zwierzęta urodzone i wychowane w niewoli i tylko takie, którym mogą być zapewnione warunki egzystencji stosowne do potrzeb danego gatunku.
 2. Wypchany dzik czyli preparowanie zwłok zwierząt pod ścisłą kontrolą. Pozyskiwanie zwierząt w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa. Zezwolenie wydaje się, jeżeli zwłoki zwierząt będą preparowane wyłącznie w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym. W zezwoleniu ustala się warunki i sposób pozyskiwania zwierząt, po uzyskaniu opinii starosty.
 3. Zabiegi na zwierzętach. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne na zwierzętach są dopuszczalne dla ratowania ich życia lub zdrowia oraz

dla koniecznego ograniczenia populacji i mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby uprawnione. Zabiegi lekarsko-weterynaryjne i zootechniczne lub inne zabiegi wynikające z technologii produkcji mogą być wykonywane na zwierzętach wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, z zachowaniem koniecznej ostrożności, w sposób zapewniający ograniczenie cierpień i stresu zwierzęcia. Zabiegi powodujące ból wykonuje się w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym, z wyjątkiem tych zabiegów, które według zasad sztuki weterynaryjnej wykonuje się bez znieczulenia.

 1. Ubój zwierząt. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 2. Pozwolenie na zwierzę egzotyczne. Zanim zapragniemy być posiadaczem egzotycznego zwierzęcia, powinniśmy pamiętać że spoczywa na nas obowiązek pisemnego zgłoszenia tego faktu do rejestru. Kwestię zgłoszenia do rejestru zwierzęcia reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 64 ustawy, posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Wniosek musi zawierać dokument potwierdzający legalność nabycia zwierzęcia! Rejestracji podlegają m.in.
 3. papugi - wszystkie ary, amazonki, rozelle, żako, kakadu, itp. (z wyjątkiem papużek falistych, nimf i aleksandretty obrożnej),
 4. żółwie- m.in. żółw stepowy, żółw iberyjski, żółw grecki,
 5. węże boa i pytony,
 6. legwany, warany,
 7. wszystkie kameleony,
 8. skorpiony,
 9. pająki ptaszniki,