Jak reklamować wakacje

GDY WYJAZD URLOPOWY NIE DO KOŃCA SIĘ UDAŁ....

Wyjazdy zagraniczne to dziś niezwykle popularna forma rodzinnego wypoczynku. Niestety nierzadko pobyt, który miał się stać radosną odskocznią od codzienności bardziej przypominał sceny z koszmaru. Co zrobić by ustrzec się przed takim urlopem? Jak działać gdy już się on nam niestety przytrafi?

Jak rzecze stare przysłowie. Umiesz liczyć, licz na siebie. Zatem nic nie zastąpi naszego zaangażowania i czujności już na etapie gdy zaczynamy szukać zarówno celu rodzinnej podróży jak i biura, które pomoże nam się do niego dostać i miło spędzić czas.

Jaki zrobić pierwszy krok?

Sprawdź pośrednika w prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki - Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystki i Pośredników Turystycznych dostępnej pod adresem: www.turystyka.gov.pl. Jakich informacji od biura podróży możemy się domagać? Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który składa propozycje, udostępniając odpowiednie informacje pisemnie, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, jest obowiązany wskazać w tych materiałach w sposób dokładny i zrozumiały informację o: • cenie, • miejscu pobytu, • środku transportu, • obiekcie zakwaterowania, • posiłkach, • programie zwiedzania i innych atrakcjach. Jeszcze przed zawarciem umowy! Ponadto przed zawarciem umowy, organizator ma obowiązek poinformować nas o:

 • wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,
 • przepisach paszportowych i wizowych, sanitarnych,
 • możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej,
 • zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Jak powinna wyglądać umowa z biurem podróży? Umowa wymaga formy pisemnej i powinna wyczerpująco określać m.in.:
 • organizatora, numer zezwolenia i dane osoby, która w jego imieniu podpisała umowę,
 • miejsce pobytu lub trasę wycieczki,
 • czas trwania
 • program całej imprezy (w tym rodzaj, jakość i termin oferowanych usług) np. informacje o środku transportu, o obiekcie hotelowym, programie zwiedzania, ilości i rodzaju posiłków,
 • cenę całej imprezy (wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie zostały zawarte w cenie) oraz określenie okoliczności które mogą spowodować podwyższenie ceny,
 • sposób zapłaty,
 • informacje o ubezpieczeniu,
 • sposób składnia reklamacji,
 • termin powiadomienia o ewentualnym odwołaniu imprezy z powodu braku zgłoszeń.

Informacja o rezydencie Organizator turystyki jest obowiązany przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, podać na piśmie nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora, do którego możemy zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu. Zmiany warunków pobytu Pamiętajmy, że Organizator ma obowiązek niezwłocznie powiadomić nas, jeżeli przed rozpoczęciem realizacji usługi turystycznej z przyczyn od siebie niezależnych zmuszony jest do zmiany istotnych warunków umowy z klientem (m.in. cena, standard hotelu, termin). W takiej sytuacji możemy w wyznaczonym czasie:

 • przyjąć proponowana zmianę umowy,
 • odstąpić od umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Zmiana ceny Umowa powinna w sposób wyraźny precyzować okoliczności podwyższenia ceny. Generalnie cena raz ustalona nie powinna być zmieniana, chyba że organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności: • wzrost kosztów transportu, • wzrost opłat urzędowych, podatków i innych (np. opłat lotniskowych) • wzrost kursu walut. Jednakże bez względu na okoliczności, w okresie 20 dni przed datą wyjazdu, cena ustalona w umowie nie może być zmieniona! Co zrobić gdy umowa została wykonana niewłaściwie? Powinniśmy niezwłocznie zawiadomić wykonawcę/organizatora o nieprawidłowościach. Pilot wycieczki ma obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekazania jej niezwłocznie organizatorowi. Przedsiębiorca jest obowiązany uzasadnić na piśmie przyczyny odrzucenia reklamacji. Jeżeli organizator nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po

zakończeniu imprezy turystycznej w terminie 30 dni od jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

W jakich przypadkach organizator nie odpowiada?

Generalnie tylko trzy przypadki powodują wyłączenie odpowiedzialności organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Są to okoliczności spowodowane: • działaniem lub zaniechaniem klienta • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć • siłą wyższą. Wyłączenie odpowiedzialności nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia pomocy poszkodowanemu konsumentowi w czasie trwania imprezy turystycznej .

Jak określić roszczenia i wysokość odszkodowania? W Polsce organizator w umowie może ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta. Nie dotyczy to szkód na osobie. Pomocna w określaniu roszczenia jest tzw. Tabela Frankfurcka, w której procentowo określono możliwości obniżenia ceny za poszczególne nieprawidłowości. Tabela jest nieformalnym dokumentem przygotowanym przez sąd w Niemczech, stosowana w praktyce także w innych krajach. Tabela określa na przykład takie nieprawidłowości jak: • różnica w położeniu obiektu np. inna odległość od plaży • różnica w rodzaju pokoi, • wady pokoju np. brak balkonu, brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo, • wady posiłków np. zepsute/zimne posiłki, monotonny jadłospis, • brak sprzętów sportowych (a także basenu).

Co z ofertami last minute? Należy pamiętać, że zawsze możemy reklamować usługę, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy przez przedsiębiorcę. Konsumentowi przysługują takie same prawa jak w przypadku oferty nie promocyjnej!