Jak odpoczywać zgodnie z prawem.

Sezon letni w pełni. Czy prawo reguluje to jak powinniśmy odpoczywać? Czy wiemy jakie reguły obowiązują nas podczas wakacyjnych eskapad? Na jakie zachowania podczas rodzinnych wypadów w przestrzeni publicznej możemy sobie pozwolić a jakie są zabronione?

ZAKŁÓCENIE PORZĄDKU

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Należy też pamiętać że w polskim porządku prawnym nie ma czegoś takiego jak cisza nocna. To potoczny wymysł. Hałasować nie można o żadnej porze, nie tylko między 22:00 a 6:00.

NARUSZENIE PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH

Z kolei kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, także podlega karze, w tym przypadku grzywny albo karze nagany. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

NIEDOZWOLONA KĄPIEL I ZANIECZYSZCANIE WODY

Nie jest też tak, że możemy zażywać kąpieli tam gdzie najdzie nas na to ochota. Ten kto bowiem kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny albo karze nagany. Karze będziemy podlegać także wtedy gdy umyślnie zanieczyścimy wodę w pływalni, kąpielisku lub w innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu.

NARUSZENIE PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Ostrożnym trzeba być także z rozpalaniem ogniska. Zamiast miłej rodzinnej atmosfery możemy doczekać się grzywny. Kto bowiem na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega nawet karze aresztu, ale też grzywny albo karze nagany.

BRAK OPIEKI NAD NIELETNIM

Nalży także uważać na samodzielne eskapady naszych pociech. Obowiązki te nie dotyczą tylko rodzica ale każdego innego opiekuna. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Przede wszystkim ten kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej

przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

ZŁOŚLIWE NIEPOKOJENIE

Uważajmy też na spory sąsiedzkie. Kto bowiem w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności albo karze nagany.

NISZCZENIE ROŚLINNOŚCI

Jeśli komuś z nas przydarzy się, że na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, może spodziewać się grzywny.

ZAŚMIECANIE

Nie tylko wypada ale i prawo nakazuje nam dbać o porządek. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

WJAZD POJAZDEM DO LASU

Grzywna grozi także za to, że nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjedzie ktoś z nas pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do nas lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawi pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

ZANIECZYSZCZANIE LASU I PŁOSZENIE ZWIERZĄT

Prawo jest szczególnie surowe wobec tych którzy śmiecą w lesie. Kto bowiem w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. Nawet ten kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany. Wreszcie nie wolno płoszyć zwierząt, ten kto to robi czyli w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny albo karze nagany.

PUSZCZANIE PSA W LESIE

Wiele osób może być zdziwionych że nawet spacer z psem podlega prawnej regulacji. Kto bowiem w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany.